p

Το δάσος της Φολόης, η Δίβρη, η Ανδρίτσαινα,το Αντρώνι, η Αγία Αννα,του Λάλα, το Γούμερο ,η Φιγαλεία, η Πηνεία, η Μίνθη και ο Ερύμανθος δεν είναι απλοί τουριστικοί προορισμοί..... Είναι μικρές πατρίδες!!!Η ορεινή Ηλεία είναι μια από τις περιοχές που ο τουρισμός δεν έχει αλλοιώσει. Η ζωή συνεχίζεται σε ορισμένες περιοχές της όπως πριν από 50 χρόνια

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΕΙΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 2 / 2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμπείας
Αριθ. Απόφασης : 2 / 2009
Π ε ρ ί λ η ψ η:
« Συζήτηση – Ενημέρωση & Λήψη Απόφασης για τη Νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση Σχέδιο “Καλλικράτης” » Στην Λαμπεία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Φεβρουαρίου, έτους 2010, ημέρα Παρασκευη & ώρα 19:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμπείας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, με Αριθ. Πρωτ. 308/12-02-2010, που δημοσιεύτηκε στο πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο, στους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους & στους κ. κ. Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 “Κ.Δ.&Κ.” . Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα (13) μέλη του Δ. Σ., ήταν παρόντα τα (9), ήτοι:Επίσης ήταν παρόντες, ο Δήμαρχος κ. Παπαζαφείρης Παναγιώτης και οι Πρόεδροι των Τοπ. Διαμερισμάτων Λαμπείας, Αστρά & Ορεινής κ. κ. Λαγαρής Αναστάσιος, Συριόπουλος Κων/νος & Φιλιππακόπουλος Κων/νος, αντίστοιχα. Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Καραγιάννη Βασιλική. Διαπιστώθηκε απαρτία.……………………………Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ. Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης: « Συζήτηση – Ενημέρωση & Λήψη Από-φασης για τη Νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση Σχέδιο “Καλλικράτης” » έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέματος Δήμαρχο κ. Παπαζαφειρη Παναγιωτη , ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα:Η διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας μας – η οποία προωθείτε με το σχέδιο “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” – προχωράει στον επανασχεδιασμό των επιπέδων διακυβέρνησης, σε μια νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκέντρωσης. Στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση με λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, ανεξαιρέτως σε όλη τη χώρα, οι οποίοι χωροθετούνται με βάση αντικειμενικά (γεωγραφικά, ιστορικά, δημογραφικά, αναπτυξιακά κ.α.) κριτήρια, ικανοί να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία & μεθόδους διοίκησης, έτοιμοι να υποδεχθούν διευρυμένες αρμοδιότητες και ανοιχτοί στην κοινωνία, με δημόσια διαβούλευση για μείζονες αποφάσεις τους, με ενδοδημοτική αποκέντρωση & τοπικά έσοδα. Επίσης ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις ορεινές & νησιωτικές περιοχές με το σύνθημα “δίνουμε δύναμη στο χωριό & στη γειτονιά” με στόχο την παροχή διοικητικών υπηρεσιών όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη.
Με το νέο Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» τα χωριά που βρίσκονται στην απομονωμένη περισσότερο ορεινή και προβληματική περιοχή της Ηλείας, πρέπει να αποτελέσουν ιδιαίτερο ορεινό Δήμο γιατί έχουν ιδιαιτερότητες και προϋποθέσεις
παρόμοιες ή πλησίστιες με απομονωμένα νησιά (γεωφυσικές, κοινωνικές, οικονομικές, δημογραφικές, αποστάσεις από μεγάλα αστικά κέντρα κλπ) και κοινές ιστορικές, πολιτισμικές και ανθρωπογεωγραφικές αναφορές. Επίσης οι
αποστάσεις (ανθρωποχιλιόμετρα) μεταξύ των 3 ορεινών Δήμων είναι λογικές.
Λέγοντας πλέον ορεινή Ηλεία, εννοούμε την γεωγραφική περιφέρεια που περιλαμβάνει τα χωριά που είναι στα Λάμπεια όρη και τα οροπέδια Λάλα και Φολόης με υπερθαλάσσιο υψόμετρο άνω των 500-600μ. και περιλαμβάνει τους σημερινούς Δήμους: α) ΛΑΜΠΕΙΑΣ (με τα Τ. Δ. Λαμπείας (Δίβρης), Ορεινής, Αστρά), β) ΛΑΣΙΩΝΟΣ (με τα Τ. Δ. Κρυόβρυση, Τσίπιανα, Αγ. Κυριακή, Κακοτάρι, Αντρώνι, Αγ. Τριάδας), γ) ΦΟΛΟΗΣ (με τα Τ. Δ. Κούμανι, Φολόη, Λάλα, Νεμούτα, Δούκα, Μιλιές, Νεράϊδα, Πέρσαινα, Αχλαδινή) και ενδεχομένως (εφόσον ο Νόμος το επιτρέπει και το επιθυμούν τα ίδια τα χωριά) εκ του Δήμου Ωλένης π.χ. τα Τ. Δ. Κλινδιά, Πεύκη, Αγ. Άννα, Γούμερο ή εκ του Δήμου Πηνείας π.χ. οικισμός Πρόδρομος, δηλ. ορεινά χωριά που βρίσκονται στις παρυφές του δρυοδάσους Φολόης και με πληθυσμό άνω των 11.000 κατοίκων. Να σημειωθεί ότι τα 13 από τα άνω 22 χωριά περιλαμβάνονταν στον ιστορικό «πρώην» Δήμο Λαμπείας, δηλαδή έχουν κοινά χαρακτηριστικά και
βιωματικές, ιστορικές κ.λπ. αναφορές στο διάβα των αιώνων. Κάτω από αυτή την πλέον ορεινή ζώνη, εκτείνεται η ημιορεινή – πεδινή περιοχή της Ηλείας όπου βρίσκονται οι σημερινοί Δήμοι Ωλένης και Πηνείας σε υψόμετρο με μέσο όρο υψομέτρου 250 μ. και τις έδρες τους Καράτουλα και Σιμόπουλο σε απόσταση αναπνοής 15 χλμ από Πύργο και 25 χλμ από Αμαλιάδα αντιστοίχως. Και βεβαίως τα χωριά των ημιορεινών-πεδινών αυτών Δήμων δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση και συνάφεια (ιστορική, γεωφυσική, οικονομική, κοινωνική, συγκοινωνιακή κ.λπ.) με τα χωριά των 3 πλέον ορεινών Δήμων. Βεβαίως με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας θα μείνει, όπως είναι σήμερα. Γιατί αν διερευνηθεί το λογικό θα είναι – εφόσον δεν προκριθεί από την Πολιτεία ο προτεινόμενος ορεινός Δήμος –
οι Δήμοι Φολόης & Λαμπείας θα πρέπει να ενταχθούν στην Αρχαία Ολυμπία όπως είχε προτείνει ο αείμνηστος Δήμαρχος Γιάννης Σκουλαρίκης καθόσον βρίσκονται στην ίδια χωροθετική γραμμή και στον ιστορικό – τουριστικό άξονα
Αρχαίας Ολυμπίας – Καλαβρύτων. Η πρόταση της δημιουργίας ενός πραγματικά ορεινού Δήμου, βιώσιμου και δημιουργικού πρέπει να γίνει δεκτή, για τους εξής λόγους: 1. Γιατί τόσο η Ε. Ε. όσο και η εθνική πολιτική προβλέπουν ιδιαίτερη μεταχείριση (από πλευράς προγραμμάτων, κινήτρων, αντιμετώπισης κλπ) για τις ορεινές προβληματικές περιοχές (όπως είναι η προτεινόμενη) από 500μ. υψόμετρο
και άνω. 2. Γιατί ο προτεινόμενος ορεινός Δήμος έχει ιστορικές – πολιτισμικές αναφορές (κορμός, ο ιστορικός «πρώην Δήμος Λαμπείας», ένας από τους σημαντικότερους Δήμους της Ηλείας από συστάσεως Ελληνικού Κράτους). Και η Πολιτεία στο πέρασμα των αιώνων έχει σεβαστεί αυτές τις ιστορικές, ανθρωπογεωγραφικές αναφορές (Ναύπλιο αντί Άργους, Μεσολόγγι αντί Αγρίνιο, όπως άλλωστε γίνεται και στην Ευρώπη). Αλλά και σήμερα, οι πλέον επίσημοι και αρμόδιοι Κυβερνητικοί αξιωματούχοι διαχρονικά (Υπουργοί ΠΕΧΩΔΕ – Εσωτερικών ΠΑΣΟΚ: Τρίτσης, Λαλιώτης, Σκανδαλίδης, Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ της ΝΔ) έχουν παραδεχτεί διαχρονικά την οικονομικοκοινωνική προοπτική ανάπτυξης και διοικητική ταυτότητα του προτεινόμενου ορεινού Δήμου. 3. Γιατί η οικιστική ενότητα της πλέον ορεινής Ηλείας – από αιώνων διοικητικό, μορφωτικό, οικονομικό κέντρο της ευ-ρύτερης περιοχής – έχει και σήμερα τα κριτήρια (ανθρωπογεωγραφικά κλπ) και όλες τις Υπηρεσίες στήριξης και εξυπηρέτησης του πολίτη, τα ιστορικά βυζαντινά αρχιτε-
κτονικά και άλλα Μνημεία της Φύσης, αναπτυσσόμενη Πολιτιστική και Τουριστική υποδομή και Οικονομία και μπορεί να σηκώσει το βάρος ενός τέτοιου διοικητικού-πολιτιστικού-αναπτυξιακού κέντρου για ένα δυναμικό (ας είναι και ολιγοπληθής), εύρωστο και δημιουργικό και βιώσιμο Δήμο. 4. Και τέλος, φρονούμε ότι το θέμα της έδρας αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρωτεύον. Όταν – όπως ελπίζουμε –
δημιουργηθεί ο προτεινόμενος Ορεινός Δήμος της Ηλείας, ας αφήσουμε να χωροθετηθεί από την Πολιτεία σε όποια σημερινή έδρα έχει τα πλέον ισχυρά κριτήρια.
Επίσης καλούμε, τα Δημοτικά συμβούλια και των άλλων 2γειτονικών Δήμων Φολόης και Λασιώνος, καθώς και φορείς των τοπικών κοινωνιών μακριά από τοπικισμούς, συναισθηματικές παρορμήσεις και επεκτάσεις στα «χωράφια» των δύο άλλων Δήμων Ωλένης και Πηνείας να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων για την κοινή πορεία, τη συμβίωση και την ανάπτυξή μας που αφορά το μέλλον των χωριών μας. Γιατί αν δεν συμφωνήσουμε, αύριο θα είναι αργά. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και το υπό προώθηση Σχέδιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης “Καλλικράτης” Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (ο μ ό φ ω ν α)
Συμφωνεί & αποδέχεται την εισήγηση του κ. Δημάρχου Λαμπείας. Εγκρίνει την δημιουργία ενός ορεινού και παράλληλα βιώσιμου Δήμου με την συγχώνευση των τριών (3) Δήμων Λαμπείας, Φολόης & Λασιώνος, δηλαδή θα απαρτίζεται από τα
χωριά του Ερυμάνθου και των οροπεδίων Φολόης & Λάλα καθώς και από τα ορεινά χωριά – οικισμούς που επιθυμούν, των παρυφών του δρυοδάσους Φολόης.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξ. αριθ. 2 / 2010
……………………………
Πρόεδρος του Δημ. ΣυμβουλίουΤ. Σ. - Υπογραφή
Τα μέλη
Επονται υπογραφές
Για το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμπείας Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Παπαζαφειρης
Η απόφαση αυτή, προσυπογράφεται και από τους Προ-
έδρους των Συλλόγων των Φορέων:
“Σύλλογος των εν Πάτραις Λαμπειέων”
“Σύλλογος Διβριωτών Αθήνας”
“Πανελλήνια Εκπολιτιστική Ένωση Διβριωτών & Πνευματικό
Κέντρο Δίβρης”
“Σύλλογος των εν Αθήναις Αστραίων”
“Σύλλογος των εν Πάτραις Αστραίων”
“Σύλλογος Ορειναίων Πάτρας”
“Σύλλογος Ορειναίων Αθήνας”
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2.ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 4.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.ΑΒΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8.ΓΑΛΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9.ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δημοσίευση σχολίου